Svátosti a svátostiny

Svátost manželství

Zájemci o svátost manželství si musí tři měsíce před svatbou na farním úřadě domluvit její termín.

Na Městském úřadě je nutné vyzvednout Osvědčení k uzavření manželství a tiskopis pro státní matriku.

K uzavření svátostného manželství je třeba, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný katolík. K tomu je nutné doložit potvrzení o křtu svatém.

Před uzavřením svátosti manželství je třeba počítat s přípravou snoubenců. Její délka je u každého páru individuální.

Křest svatý

Ke křtu svatému je vyžadováno svátostné manželství rodičů dítěte (výjimkou jsou rozvedení). Kmotr-kmotra musí být katolík-katolička.

Termín křtu je nutné dohodnout na farním úřadě 3 týdny předem.

U nepraktikujících katolíků je třeba počítat s přípravou ke křtu, která je individuální.

Křty z jiných farností jsou prováděny pouze s písemným souhlasem faráře, odkud dítě pochází.

Pohřeb

Rádi vyhovíme, termín je ale třeba domluvit s knězem. Pohřební služba v takovém případě poradí.

Varhaník není zaměstnancem farnosti a při pohřbu je placen zvlášť.

Pohřby se nekonají v neděli.

Návštěvy nemocných

Duchovní péče o nemocné není jen zaopatřování nemocného před smrtí, ale jde o nabídku duchovního doprovodu. Rádi nemocné navštěvujeme, abychom jim nejen duchovně posloužili, ale také lidsky povzbudili.

S ohledem na to, že farnost má 7 obcí, není možné vědět o všech, kteří takovou službu potřebují. Proto prosíme, abyste nám nahlásili nemocné, kteří mají o návštěvu duchovního zájem.

Mešní intence

Mše svatá se nekupuje a neprodává. Finanční příspěvek je zcela dobrovolný a slouží jako podpora knězi, který z ní hradí náklady na provoz auta.

Termín mší svatých hlaste fr. Františkovi. Nelze vyhovět všem, kteří požadují neděli. Mše svatá má stejnou duchovní hodnotu i ve všední den.

Svátost smíření

je pravidelně půl hodiny před nedělními bohoslužbami a kdykoliv na požádání.

Určené zpovědní dny před Velikonocemi a Vánocemi jsou oznamovány s dostatečným předstihem.

Z dodaných materiálů vytvořil © fr. Jakub Maria J. Pohl OSB

znak opatství