Ze života farnosti

Rok 2018

Rok 2017

Pouť ke svaté Anně

Ani letošní horké počasí nás neodradilo, a vypravili jsme se již počtvrté oslavit svátek sv. Anny do Lesního Hlubokého. Letos tento poutní den připadl na 29. července. Slavnostní mši svatou celebroval P. Dominik Eremiáš OSB a koncelebrovali P. Augustin Gazda OSB a domašovský farář P. Jiří Hének. Při ní byla požehnána nová křížová cesta, kterou vyřezal pan Hácha ze Sedlčan, dále byly představeny nové mozaiky uvnitř kaple a na závěr bylo požehnáno nové auto místních dobrovolných hasičů. Oslava poté pokračovala na nádvoří i ve vnitřních prostorách zámečku. K dispozici bylo i občerstvení - např. chutný guláš, pivo Dudák a hroznová limonáda.

Fotografie...

Na začátek stránky

Farní zájezd do Rakouska

V pátek 6. července jsme vyrazili na tradiční poutní zájezd. Tentokrát jsme navštívili rakouský premonstrátský klášter Geras.

Pokračovali jsme prohlídkou romantického zámku Rosenburg, kde jsme se zúčastnili i představení slovenských sokolníků.

Dalším bodem programu byla mše svatá na poutním místě Maria Drei Eichen.

Zájezd jsme zakončili na vynikající večeři v Lechovicích. Děkujeme fr. Františkovi za výborné průvodcovské služby.

prohlídka kláštera Geras... ...i bylinné zahrady odpočinek v zahradě prohlídka Rosenburgu prohlídka Rosenburgu bylinkář v akci odpočinek po práci představení sokolníků představení sokolníků poutní mše svatá

...další fotografie

Na začátek stránky

Slavnost sv. Petra a Pavla

V neděli 1. července jsme oslavili tradiční rajhradskou pouť. Ranní mši svatou celebroval P. Dominik Eremiáš OSB z emauzského opatství. Slavnou mši svatou, při které zpíval farní sbor, celebroval P. Augustin Gazda OSB.

příprava ministrantů vstupní modlitba evangelium účastníci bohoslužby přinášení darů eucharistická modlitba svaté přijímání tradiční stánek před kostelem nový klášterní obchůdek ve fortně

...další fotografie

Na začátek stránky

První svaté přijímání

I letos přistoupilo několik dětí poprvé k oltáři, aby přijaly do svého srdce Pána Ježíše. Stalo se tak v neděli 24. června.

Tentokrát se jednalo o tři chlapce a šest děvčat. Zároveň přistoupila poprvé ke svatému přijímání i jedna maminka. Mši svatou sloužil a Tělo Páně dětem podal P. Augustin Gazda OSB, Krev Páně děti dostaly skrze ruce fr. Františka Jana Teistera OSB, který je také na tento velký den připravoval celý uplynulý školní rok jako katecheta. Modleme se za tyto děti, aby k nim Pán přicházel v Eucharistii co nejčastěji, a aby nevymizela víra z jejich srdcí.

společná fotka

Na začátek stránky

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a patrocinium kostela u sester Těšitelek, letos připadla na 8. června. Naším hostem byl P. Josef Čunek SJ, který při mši svaté přijal do Společenství trpícího Srdce Ježíšova tři nové členky. Po slavnostní mši svaté následovalo v prostorách kláštera pro všechny účastníky menší pohoštění.

eucharistická adorace... ...se svátostným požehnáním P. Josef Čunek SJ nové členky Společenství trpícího Srdce Ježíšova

...další fotografie...

Slavnost Těla a Krve Páně

Ve čtvrtek 31. května jsme oslavili v kostele Božského Srdce Páně Slavnost Těla a Krve Páně. Po mši sv., kterou celebroval P. Augustin Gazda OSB a koncelebroval P. Pavel Haluza, následoval eucharistický průvod kolem kláštera sester Těšitelek BSJ.Děkujeme sestrám za přípravu a výzdobu oltářů i celého kostela a všem, kdo se podíleli na důstojné oslavě této slavnosti.

P. Augustin Gazda OSB a P. Pavel Haluza eucharistický průvod hojná účast i přes panující vedro jeden z připravených oltářů

...další fotografie...

Na začátek stránky

Farní pouť do Tuřan

V sobotu 26. května jsme se vydali na farní pouť k Matce Boží do Tuřan. Většina účastníků přijela autobusem, tři bratři benediktini se vypravili na kole. Po příjezdu vedl fr. Otmar Sittek OSB křížovou cestu, v 18 hodin následovala mše svatá a celá pouť byla zakončena Loretánskými litaniemi. Pokračujme v tradici této děkovné pouti našich předků za ochranu před morem i nadále.

úvodní křížovou cestu... ...vede fr. Otmar Sittek OSB mše svatá svaté přijímání Loretánské litanie vede P. Augustin OSB Panna Maria v Trní

...další fotografie...

Noc kostelů

V pátek 25. května se konala Noc kostelů. Ze tří rajhradských kostelů byl pro tuto akci vybrán kostel Božského Srdce Ježíšova. Kromě běžně přístupných prostor byla otevřena pro veřejnost i věž a půda kostela.

Fotografie...

Na začátek stránky

Svatodušní svátky

Letos připadl Boží Hod Svatodušní na neděli 20 května. V předvečer jsme oslavili Svatodušní vigilii, letos netradičně v kostele Božského Srdce Ježíšova u sester Těšitelek. Po slavnostní bohoslužbě, kterou celebroval P. Augustin Gazda OSB, následovalo setkání s farníky na prostranství před kostelem.

Zahájení probíhá před kostelem Následuje průvod do kostela Po čteních ze Starého Zákona... ...pokračuje průvod s evangeliářem evangelium přinášení darů záverečné požehnání Na průběh dohlíží ceremonář fr. František J. Teister OSB setkání před kostelem

...další fotografie...

Na začátek stránky

Farní zájezd do Netína, Třebíče, Nové Říše a Kostelního Vydří

O státním svátku 8. května jsme se vypravili na pravidelný farní zájezd. Tentokrát byl naší první zastávkou Netín, kde jsme se pomodlili křížovou cestu a slavili jsme mši svatou. Naším průvodcem byl kandidát emauzské komunity Michal, jehož rodina z těchto míst pochází.

Na další zastávce v Třebíči nás nádhernou bazilikou sv. Prokopa provedl místní farář Jakub Holík.

Dalším místem, které jsme navštívili, bylo premonstrátské opatství Nová Říše, se kterým nás seznámil převor P. Siard.

Naši pouť jsme zakončili májovou pobožností u karmelitánů v Kostelním Vydří.

Fotografie...

...další...

...a ještě další...

Stanislavské hody v Loučce

Jako každý rok byla součástí Stanislavských hodů původní obce Loučka i slavná mše sv., sloužená v opatském chrámu sv. Petra a Pavla. Letos se tak událo v neděli 6. května. Tradičně připutoval z Loučky průvod se stárky, doprovázený hudbou.

Fotografie...

Na začátek stránky

Velikonoční svátky

Jako každoročně i letos jsme oslavili největší svátky dějin spásy a našeho vykoupení. Na Květnou neděli jsme si průvodem s požehnanými ratolesti připomněli Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Na Zelený čtvrtek jsme oslavili Ježíšovu poslední večeři a ustanovení Eucharistie, na Velký pátek jsme si připomněli Ježíšovu výkupnou smrt na kříži a jeho uložení do hrobu a na Bílou sobotu večer vyvrcholilo Velikonoční triduum oslavou Ježíšova zmrtvýchvstání. Tato slavnost pokračuje po celý následující týden - Velikonoční oktáv.

Květná neděle

Žehnání ratolestí Pašije v podání rajhradského sboru Přijímání Závěrečná modlitba

Další fotografie...

Zelený čtvrtek

Úvodní průvod Slavnostní zvonění při Gloria 1. čtení 2. čtení Evangelium Přímluvy Ukládání Nejsvětějšísvátosti do Getsemanské zahrady

Velký pátek

Úvodní prostrace 1. čtení 2. čtení Pašije v podání rajhradského sboru Velkopáteční přímluvy Hle, kříž, na kterém zemřel Spasitel světa Uctívání kříže Příprava oltáře Přinášení Nejsvětějšísvátosti z Getsemanské zahrady Průvod s Nejsvětějšísvátostí do Božího hrobu Ukládání Nejsvětějšísvátosti do Božího hrobu Boží hrob

Bílá sobota

Velikonoční oheň Žehnání Velikonoční svíce - paškálu Světlo Kristovo Chvalozpěv Exultet 1. čtení ze Starého zákona 2. čtení ze Starého zákona 3. čtení ze Starého zákona Rozžíhání svící při Gloria Epištola Evangelium Homilie Křestní bohoslužba Přímluvy Přinášení darů Ejhle, Kristus vpravdě z mrtvých vstal

Další fotografie...

Na začátek stránky

Únorové hody

V měsíci únoru slavíme dva svátky patronů obcí, které patří do naší farnosti. Jako první je patronka Rebešovic sv. Dorota. Slavnostní mši svatou slavil v neděli 4. února převor P. Augustin. Promluvu měl fr. František ve spolupráci s třemi dětmi, které předvedly umučení sv. Doroty.

Fotografie...

Hned následující neděli, 11. února, jsme oslavili sv. Scholastiku, patronku Rajhradic, slavnostní mší sv. v kapli jí zasvěcené.

Na začátek stránky

Svátek Křtu Páně

V neděli 7. ledna, na svátek Křtu Páně, při ranní mši sv. v benediktinském klášteře fr. Jakub Maria Pohl OSB zakončil svůj roční noviciát a složil své řeholní sliby na jeden rok.

Fr. Jakub Maria OSB ještě jako novic Složení slibů Předání Řehole Prosba o dary Ducha svatého Následuje přečtení listiny slibů... ...a nezbytný podpis... ...a je zde časný profes fr. Jakub Maria OSB... ...na závěr starobylá modlitba Suscipe me Domine

Další fotografie...

Odpoledne jsme tradičně zakončili vánoční dobu "Vánočním zpíváním" Rajhradského pěveckého sboru, které se uskutečnilo v kostele Božského Srdce Ježíšova u sester Těšitelek.

Na začátek stránky

Slavnost Zjevení Páně

V sobotu 6. ledna v podvečer jsme oslavili slavnost Zjevení Páně mší sv. v kostele Povýšení sv. Kříže. Při ní P. Augustin požehnal vodu, kadidlo a křídu.

Žehnání vody Kropení lidu Žehnání kadidla a křídy Přinášení darů Závěrečné požehnání Betlém ve farním kostele Povýšení sv. Kříže

Další fotografie...

Na začátek stránky

Vánoční koncert u benediktinů

O svátku sv. Štěpána se v opatském chrámu sv. Petra a Pavla uskutečnil koncert Českého filharmonického sboru Brno s názvem Klenoty českých vánoc. Na programu byly vánoční skladby od některých českých skladatelů (např. Adam Michna z Otradovic) nebo několik tradičních vánočních koled. Věříme, že se všem návštěvníkům dostalo pěkného duchovního i hudebního zážitku.

Úvodní slovo fr. Františka OSB Český filharmonický sbor Brno Hlavní organizátor

Další fotografie...

Na začátek stránky

Slavnost Narození Páně

Tradiční tzv. půlnoční mše svatá byla sloužena v opatském chrámu sv. Petra a Pavla v neděli 24. prosince ve 21 hodin. Již se stalo pěknou tradicí, že při ní zpíval Rajhradský pěvecký sbor.

Rajhradský pěvecký sbor První čtení Druhé čtení Homilie Obětní průvod Ukládání Ježíška do betléma

Další fotografie...

Odpoledne v den slavnosti Narození Páně jsme se v hojném počtu sešli na nádvoří benediktinského kláštera na tzv. Živém betlému. Je na místě poděkovat všem organizátorům a účinkujícím za všechnu námahu, kterou na tuto akci každý rok vynaloží.

Fotografie...

Na začátek stránky

Výstava betlémů

V kapitulní kapli sv. Ondřeje v benediktinském klášteře se v sobotu 16. prosince uskutečnilo zahájení tradiční výstavy betlémů. Přítomné, kromě paní Magdy Mlejnkové, pozdravil i P. Augustin Gazda OSB. O víkendu 16. a 17. prosince byl zároveň připraven doprovodný program pro děti. Výstava byla ukončena v pátek 29. prosince.

Fotografie...

Na začátek stránky

Slavnost Ježíše Krista Krále

Letos připadla slavnost Ježíše Krista Krále na neděli 26. listopadu. Při slavnostní mši svaté, které předsedal převor a farář P. Augustin Gazda OSB a zpěvem doprovodila, jako již tradičně, Svatomichalská gregoriánská schola z Brna, jsme si také připomněli i ještě jednu významnou událost. Před 969 lety do zdejšího kláštera benediktinů přišli z Břevnova první bratři a opatský chrám s klášterem od té doby v tento den slaví výročí svého prvního vysvěcení. Modleme se za klášter, aby stále vzkvétal a měl i nadále svoje místo v životě dnešní církve i společnosti.

Vstupní modlitba První čtení Žalm Druhé čtení Evangelium Obětní průvod Eucharistická modlitba Závěrečné požehnání Svatomichalská gregoriánská schola

Další fotografie...

Na začátek stránky

Listopadové hody

V měsíci listopadu slavíme hned tři svátky patronů obcí, které patří do naší farnosti. Jako první v pořadí je sv. Karel Boromejský, jenž je patronem Opatovic. Slavnostní mše svatá byla sloužena v neděli 5. listopadu.

Kostel sv. Karla Boromejského První čtení Druhé čtení Bohoslužba oběti

Další fotografie...

Hned o týden později (12. listopadu) jsme se sešli na hodové mši svaté v Popovicích, kde jsme oslavili svátek sv. Martina. Promluvy se ujal fr. František OSB a velkým pomocníkem mu byl malý farník Jirka Kula.

Kaple sv. Martina První čtení Žalm Druhé čtení Promluva Svaté přijímání Slavnostní požehnání

Další fotografie...

A poslední v pořadí je Otmarov, jehož patronem je sv. Otmar. Zde oslava hodů letos připadla na neděli 19. listopadu. I zde slavnostní mši svatou sloužil farář P. Augustin OSB, stejně jako obě předcházející.

Oltářní obraz sv. Otmara Krojovaní První čtení Druhé čtení Evangelium Bohoslužba oběti Te Deum laudamus...

Další fotografie...

Na začátek stránky

Popelka Nazaretská

Rajhradský pěvecký sbor předvedl v neděli 22. října ve farním kostele Povýšení svatého Kříže v Rajhradě literárně – hudební pásmo s názvem Popelka Nazaretská. Autorem původní básně je Václav Renč, celé dílo je prokládáno písněmi Víta Petrů. Věříme, že se všem divákům v provedení našeho farního sboru líbila. A sboru přejeme hodně sil do nacvičování písní, kterými obohatí vánoční liturgii.

... fotografie...

Na začátek stránky

Děkanátní setkání dětí

V sobotu 21. října se uskutečnilo v Rajhradě již setkání dětí modřického děkanátu, do kterého patří i naše farnost a stejně jako loni, tak i letos byl hostitelem klášter benediktinů. Mši svatou sloužil děkan P. Jan Nekuda a koncelebrovali čtyři další kněží. Poté si děti užily spoustu her a občerstvení v podobě párků, které ohřál fr. Norbert OSB. Věříme, že se všem účastníkům celý program líbil, i když počasí moc přívětivé nebylo, a přijedou i příště.

... fotografie...

Divadlo u sester Těšitelek

V pátek 20. října se v kostele u sester Těšitelek uskutečnilo divadelní představení o sestře Marii Anežce, bývalé komtese Františce z rodu Coudenhove – Honrichs ze zámku v Kunštátu na Moravě. Věříme, že se všem divákům představení líbilo.

... fotografie...

Svatováclavské hody v Holasicích

Svatého Václava, který je patronem obce Holasice, jsme letos oslavili v neděli 1. října. Bohoslužbu slova za účasti krojovaných párů vedl fr. František Jan Teister OSB.

... fotografie...

Na začátek stránky

Farní zájezd do Prahy

Na slavnost svatého Václava 28. září připadá již několik let státní svátek, a naše farnost vyrazila na letošní třetí zájezd. Tentokrát se cílem stalo hlavní město Praha se třemi zastávkami.

Tou první bylo benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích. V tamním klášterním kostele byla slavena mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl P. Dominik Eremiáš OSB, který působil několik let jako farář v Domašově a letos na konci léta se přestěhoval do Emauz, v nichž působí jako rektor tohoto kostela. Následovala prohlídka kostela, císařské kaple a kaple sv. Kosmy a Damiána. A již nás čekal v refektáři (tj. klášterní jídelna) menší oběd v podobě párků.

Jak jsme se občerstvili, tak nás autobus odvezl (s menším blouděním po městské části Nusle) do blízkosti Vyšehradu. Prohlídku Vyšehradu si uspořádal každý podle svého. Někteří zavítali do baziliky sv. Petra a Pavla, jiní strávili čas na hřbitově, kde odpočívají těla mnoha významných českých osobností a byli i takoví, kteří se pokochali výhledem na Prahu z hradeb.

Poslední zastávkou našeho zájezdu byl kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře, jehož rektorem byl P. Augustin OSB, než přesídlil do Rajhradu. Ten v současné době prochází rekonstrukcí, tak jsme si ho prohlídli pouze zvenku. V ambitech, kterými je kostel obehnán, jsme měli krátkou mariánskou pobožnost a pozdravila nás sestra Petra z řádu benediktinek, které mají dnes na Bílé Hoře svůj klášter.

Návrat domů byl jako vždy ve večerních hodinách. Všem účastníkům se snad zájezd líbil a již se těší zase na nějaký další.

Klášterní kostel Praha – Emauzy Hřbitov a bazilika na Vyšehradě Výhled na Prahu Kostel na Bílé Hoře P. Augustin OSB a sestra Petra Nejmladší účastník se viditelně dobře bavil.

Další fotografie...

Na začátek stránky

Patrocinium farního kostela

Patrocinium našeho farního kostela jsme oslavili mší svatou přímo v den svátku Povýšení svatého Kříže, tj. 14. září. Následující neděli 17. září byla odsloužena slavná hodová mše svatá za účasti krojovaných párů. Obě mše svaté sloužil náš duchovní správce P. Augustin OSB.

... fotografie...

...a další...

Žehnání nového farního centra

Sobota 9. září 2017 byla pro naši farnost i bratry benediktiny opět mimořádným dnem. Otec převor Augustin OSB požehnal nové farní centrum, které vzniklo v nově zrekonstruovaných prostorách tzv. prelatury v benediktinském klášteře. Zatím tyto prostory využívá jen pěvecký sbor, ale věříme, že se naleznou i další možnosti využití v rámci farnosti. Po slavnostním požehnání a přípitku následovala v tzv. jižní zahradě tradiční akce Špekáček, kterou zahájil pěvecký sbor další sezónu.

zkušebna farního sboru kuchyňka P. Augustin vykropil všechny místnosti. slavnostní přípitek opékání špekáčků

Další fotografie...

Na začátek stránky

Časné sliby u benediktinů

V pátek 1. září jsme mohli být účastni slavnosti v opatském chrámu sv. Petra a Pavla, kdy při mši svaté, kterou celebroval převor P. Augustin OSB a koncelebrovali hosté z rakouského opatství Göttweig, složil svoje první řeholní sliby fr. Otmar Sittek OSB. Následně fr. František Teister OSB obnovil na další rok svoje časné sliby. Modleme se za ně, aby jim jejich povolání vydrželo i nadále.

Fr. Otmar podepisuje profesní listinu. Fr. František ukazuje podepsanou profesní listinu.

Další fotografie...

Výročí narození bl. Karla Rakouského

Ve čtvrtek 17. srpna jsme si v kostele sester Těšitelek připomněli 130. výročí narození bl. Karla Rakouského, posledního rakouského císaře a českého krále. Na začátku byla krátká pobožnost k bl. Karlovi, kterou vedl fr. Otmar Sittek OSB. Poté následovala mše svatá, kterou sloužil P. Kamil Václav Sovadina OPraem.

Fotografie...

Na začátek stránky

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

V Římě se tato událost slaví od 7. století. Od kdy se slaví v Rajhradě sice není známo, ale faktem je, že už delší dobu připadá tato slavnost na 15. srpna. Letos byla slavnostní mše svatá ke cti Panny Marie sloužena v kapli sv. Scholastiky v Rajhradicích.

Rajhradická kaple Příchod k oltáři Mši svatou sloužil P. Augustin OSB První čtení bylo ze Zjevení sv. Jana Žalm zpíval výjimečně sám celebrant Druhé čtení bylo z 1. listu Korinťanům Úryvek z Evangelia sv. Lukáše Pohled na účastníky bohoslužby Proměňování fr. Heřman a Láďa fr. Jakub Maria Hle, Beránek Boží... Svaté přijímání Závěr Odchod od oltáře

Na začátek stránky

znak opatství