Ze života farnosti a opatství

Rok 2020

Rok 2019

Netradiční vánoční přání z Rajhradu

I přes skutečnost, že se letos s největší pravděpodobností nebudou moci v rajhradském benediktinském opatství konat tradiční předvánoční tvůrčí dílničky, jsou pro všechny zájemce připraveny netradiční vánoční přání a to ve formě vánočních skleněných ručně zhotovených ozdob s rajhradským motivem.

Tyto skleněné vánoční ozdoby v případě zájmu je možné získat u bratra Jakuba Maria J. Pohla OSB v tzv. klášterním obchůdku.

rajhradská vánoční ozdoba rajhradská vánoční ozdoba

Na začátek stránky

Nástěnný kalendář mozaikářské dílny Všech svatých

Sestry Těšitelky Božského Srdce Ježíšova vydaly nástěnný kalendář na nový kalendářní rok 2021 s fotografiemi mozaiek zhotovených převážně v rozmezí let 2019 - 2020 mozaikářskou dílnou Všech svatých sídlící v areálu kláštera sester Těšitelek.

Tento nástěnný kalendáře lze zakoupit např. v opatském chrámě sv. Petra a Pavla v Rajhradě. - Doporučená prodejní cena činí 60,- Kč.

Na začátek stránky

Zlatá svatba

V sobotu dne 7. listopadu ve filiálním kostele sv. Karla Boromejského v Opatovicích si bohužel bez možnosti přítomnosti rodiny a přátel připomněli zlaté výročí své svatby František a Anna Pobořilovi z Rajhradu.

obřad zlaté svatby jubilanti

V tomto roce to byla v opatovickém kostele již druhá připomínka zlatého výročí sňatku. - Dne 20. září děkovali za padesát let manželství Jan a Zdislava Kordíkovi.

Na začátek stránky

Hody v Opatovicích

O filiálním kostele v Opatovicích se ví, že stojí na místě dřívější kaple postavené v roce 1677 na poděkování za odvrácení nebezpečí „morové“ epidemie, a právě proto je zasvěcen sv. Karlovi Boromejskému a třem dalším spolupatronům: sv. Rochovi z Montpellieru, sv. Šebestiánovi a sv. Rozálii z Palerma - ochráncům proti morové nákaze a epidemiím.

Skrze přetrvávající vládní omezení nebylo bohužel možné v letošním roce oslavit památku sv. Karla Boromejského tak, jak to bývá v Opatovicích zvykem. - V tamním kostele se přesto v den památky sv. Karla Boromejského sešli alespoň rajhradští benediktini, aby společně pozvedli svůj hlas s prosbami: „aby sv. Karel Boromejský pomohl nejenom Opatovickým, ale i všem ostatním farníkům Rajhradské farnosti, překonat, tak jako v minulosti, nynější pandemii.“

relikviář sv. Karla Boromejského

Svatí patronové proti nakažlivým chorobám, orodujte za nás!

Na začátek stránky

Úmrtí Ing. Jiřího Milka

Ve čtvrtek dne 8. října zemřel ve věku 78 let po krátké nemoci Ing. Jiří Milek - dlouholetý kostelník v.v. při farním kostele Povýšení sv. Kříže, s nímž jsme se 15. října rozloučili v úzkém kruhu rodiny a přátel.

Requiescat in pace.

Na začátek stránky

Díky realizaci rekonstrukce a doplnění vitráží v Rajhradicích vznikla myšlenka pořízení dvou nových vitráží také v Holasicích.

Pan Jan Karko ze Cvikova proto v těchto dnech vytvořil jejich předběžné návrhy, které, s přihlédnutím k nevelkému prostoru kaple sv. Václava a bl. Podivena, doporučují, aby každá vitráž byla trochu jinak barevná.

To, zdali skutečně dojde nebo nedojde k jejich realizaci a v jaké podobě, je otázkou, na niž je potřeba najít společnými silami odpověď, protože vitráže se nepořizují na rok nebo dva, ale minimálně na desetiletí, ba někdy dokonce i staletí.

návrh nové vitráže do kaple sv. Václava v Holasicích návrh nové vitráže do kaple sv. Václava v Holasicích

Na začátek stránky

Poslední dvě vitráže v Rajhradicích

V pátek dne 16. října byly ve filiální kapli sv. Scholastiky v Rajhradicích instalovány poslední dvě restaurované a patřičně doplněné vitráže: sv. Blažeje a sv. Marie Goretti.

V průběhu kalendářního roku 2020 bylo p. Janem Karkem z Cvikova díky peněžitým příspěvkům mnoha dárců (z celkové výše 512.000 Kč poskytla 128.000 Kč Rajhradská farnost a 128.000 Kč Obec Rajhradice) postupně zrekonstruováno a doplněno všech osm vitráží.

Na začátek stránky

Růžencové pobožnosti

V měsíci říjnu bylo každé úterý v podvečer možné se alespoň v malém společenství setkat v holasické kapli a s růžencem v ruce ve společné rozjímavé modlitbě růžence povznášející modlící se k Bohu, který ví nejlépe, co potřebujeme, prosit v duchu úsloví: „Bůh vždy vykonal velké věci s malými a bezvýznamnými“, za všechny Holasické a jejich potřeby.

První listopadové úterý patřilo pro změnu společné vzpomínce na všechny zemřelé z Holasic, obzvláště tragicky v tomto roce zemřelou p. Jarmilu Liškovou.

Nechť jim všem Pán odpustí jejich viny a připočte je za dobro, které vykonali, mezi své vyvolené v nebi.

Na začátek stránky

Hody v Holasicích

I přesto, že se letos poprvé od roku 1848 nekonaly v Holasicích hody, sešli se v pondělí dne 28. září v tamní kapli alespoň všichni rajhradští benediktini, aby jménem všech obyvatel Holasic poděkovali sv. knížeti Václavovi a jeho služebníku bl. Podivenovi - patronům Holasic za stálou ochranu a přímluvu v nebesích.

Po této společné večerní děkovné a zároveň prosebné modlitbě pak bratři roznesli všem Holasickým, kteří museli, byť by rádi přišli, nuceně zůstat doma, do jejich domovů pozdrav od sv. knížete Václava a jeho služebníka bl. Podivena a k tomu s láskou napečené hodové svatováclavské medové perníky.

Sv. Václave a bl. Podivene, orodujte za Holasice a jejich obyvatele!

Na začátek stránky

Možnost přistupování ke svátostem během pandemie

I když od 12. října nejsou v rajhradské farnosti slouženy mše sv. s účastí věřících, kterým je po dobu trvání vládních omezení udělen dispenz od povinné účasti na nedělní mši sv., zůstaly dveře kostelů a kaplí rajhradské farnosti otevřené a kdokoli může do nich vstoupit za účelem soukromé modlitby.

V níže stanovenou dobu je přítomen taktéž duchovní, který umožní zájemcům přistoupit ke svátosti smíření a svatému přijímání:

  • ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Rajhradě vždy ve čtvrtky od 16 do 18 h a v neděle od 11 do 12 h
  • ve filiálním kostele sv. Karla Boromejského v Opatovicích vždy v neděle od 9.30 do 10.30
  • v kapli sv. Otmara v Otmarově vždy v soboty od 18 do 18.30 h

Kéž nás tato zkouška posilní.

Na začátek stránky

Připomínka fr. Gaudentia Fr. Mátla OSB

Právě v těchto dnech uplynulo 150 let od chvíle (tj. ode dne 21. září 1870), co se v domě čp. 22 v Rajhradicích v rodině podruha Jana Mátla a Františky roz. Stoklaska narodil syn František, který roku 1894 vstoupil (jako fr. Gaudentius = Radim) do Emauzského benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Praze.

Někdy mezi léty 1905 - 1909 ale přeplul Atlantský oceán a přenesl svou mnišskou stabilitu do Benediktinského opatství sv. Benedikta v Olindě (v Brazílii). Zemřel dne 20. prosince 1921 v Boa Vista.

fr. Gaudentius Fr. Mátl OSB

Na začátek stránky

Hody ve farním kostele Povýšení sv. Kříže

Letošní hodová mše sv. ve farním kostele Povýšení sv. Kříže byla, bohužel bez tradiční účasti stárků, slavena rajhradský duchovním správcem v den před samotným svátkem Povýšení sv. Kříže.

V samotný den onoho svátku se do farního kostela rozhodli dojít rajhradští benediktini na společnou večerní modlitbu, v jejímž závěru Otec Damián požehnal relikviářem s třískou z kříže, na němž byl ukřižován Pán Ježíš, Rajhradu a všem jeho obyvatelům.

Na začátek stránky

Zahájení zpěvácké sezóny

Rajhradský pěvecký sbor zahájil v sobotu 5. září tradiční akcí špekáček novou zpěváckou sezonu 2020 / 2021.

Všichni případní zájemci o zpěv z řad malých či odrostlejších dětí, ale i dospělých zpěváků, neváhejte a přijďte i dodatečně.

Na začátek stránky

Žehnání školních aktovek

V sobotu dne 5. září odpoledne v opatském chrámě sv. Petra a Pavla udělil rajhradský duchovní správce dětem z rajhradské farnosti, které si s sebou navíc přinesly své školní aktovky, požehnání k zdárnému zvládnutí jejich školních povinností v novém školním roce 2020 / 2021.

Na začátek stránky

Dožínky - poděkování za úrodu

Každoroční slavnost poděkování Bohu za hojnost úrody (tzv. dožínky) prožili letos Rajhradští v úterý dne 1. září navečer v rektorátním kostele Sester Těšitelek.

dožínková výzdoba dožínková výzdoba dožínková výzdoba

Na začátek stránky

Zlatá svatba

V sobotu dne 15. srpna si manželé Miroslav Vozdecký a Anna roz. Nevídalová z Hrušovan u Brna v opatském chrámě sv. Petra a Pavla připomněli před sebou samými, ale i svými blízkými manželský slib, který si před 50 lety vzájemně dali ve farním kostele sv. Mikuláše v Šitbořicích.

Na začátek stránky

Divadelní inscenace „Půlnoc v pohraničí“

V souvislosti s letošním 70. výročím „Akce K“ byla dne 2. srpna od 18 h v benediktinském opatství Divadlem FysioART uvedena divadelní inscenace „Půlnoc v pohraničí“.

Jedná se o tajemnou a tajuplnou pouť historií, která se odehrává jen pár desítek minut před a po půlnoci, na přelomu z 3. na 4. května roku 1950. - Emočně vypjaté drama s detektivním nádechem rozkrývá osudy lidí různého vyznání, vzdělání i původu, odhaluje hrdinské činy, zároveň strach, zradu a lež.

Na začátek stránky

Poutňo - poznávaní putování do severních Čech

V pondělí dne 6. července se podařilo uskutečnit nejenom pro rajhradské farníky další tradiční farní poutňo - poznávací zájezd. - Tentokrát směřoval do severních Čech.

Dopoledne jsme navštívili farní kostel sv. Jiljí na Bezdězu, kde jsou pohřbeni tzv. černí benediktini v minulosti působící do roku 1785 na hradě Bezdězu. Odpoledne jsme se přesunuli na Teplicko, kde jsme v Krupce „sfárali“ do cínového dolu Starého Martina a nakonec navštívili poutní baziliku Panny Marie Bolestné v Bohosudově, kde mnozí potřeli své oči léčivým pramenem obzvláště svědčícím právě nemocem očí.

Fotografie...

...další fotografie...

Na začátek stránky

Rajhradská farnost má nového duchovního pastýře

Od 1. července je brněnským sídelním biskupem Msgre ThLic. Vojtěchem Cikrlem pověřen namísto P. Dominika Maria Eremiáše OSB výkonem duchovní správy v rajhradské farnosti P. Mgr. Zdeněk Drštka, který sídlí v sousedních Modřicích.

Nového duchovního správce je možné kontaktovat prostřednictvím tf.: 604 461 186 nebo e-mailu: drstka@gmail.com

Na začátek stránky

Rajhradská pouť ke cti sv. Petra a Pavla

Pozvání na hlavní tzv. Petropavelskou pouť v Rajhradě, kterou jsme slavili v neděli 28. června, přijal rajhradský rodák - P. Pavel Römer působící hned v několika farnostech Břeclavského děkanátu.

Během této slavnosti se s Rajhradem zároveň po čtyřech měsících hostovského pobytu rozloučil P. Jakub Kaliński OSB.

Fotografie...

Na začátek stránky

Výstava lilií

Ve dnech 27. června až 6. července se v prostorách kapitulní kaple sv. Ondřeje benediktinského opatství zásluhou Specializované základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno - Lilium konal za hojné účasti návštěvníků další ročník tradiční výstavy lilií.

Na začátek stránky

Slavnost prvního svatého přijímání

V neděli dne 21. června v opatském chrámu sv. Petra a Pavla podal P. Damián Žilka OSB první sv. přijímání 6 chlapcům a 3 dívkám.

Poprvé v historii Otmarova se slavnost prvního sv. přijímání konala taktéž v tamní kapli sv. Otmara, kde v sobotu dne 18. července přistoupil k prvnímu svatému přijímání 1 chlapec.

Fotografie...

Na začátek stránky

Patrocinium u sester Těšitelek BSJ

Hlavním celebrantem mše sv. v pátek 19. června u příležitosti patrocinia rektorátního kostela Božského srdce Páně u Sester Těšitelek BSJ byl P. Damián Žilka OSB, který také o den později (tj. v sobotu 20. června) požehnal nově vybudované meditační zákoutí v areálu kláštera Sester Těšitelek BSJ.

Poněkud nezvyklou grotu pro sochu Panny Marie Lurdské umístěnou v meditačním zákoutí zhotovil umělecký kovář BcA. Petr Soudek.

Fotografie...

...další fotografie...

Na začátek stránky

Výlet dětí navštěvujících výuku náboženství

V úterý 16. června se vydalo 15 dětí 4. a 5. třídy navštěvující výuku římskokatolického náboženství náhradou za přerušení výuky díky koronavirové epidemii na jednodenní výlet do Kutné Hory, kde se po několik staletí těžilo a tavilo stříbro, z něhož se razily stříbrné celosvětově známé a používané Pražské groše, a nedalekého Sedlce u Kutné Hory, kde se v suterénu hřbitovní kaple Všech svatých nachází kostnice se světově unikátně uspořádaných cca 40.000 ostatky zde pohřbených lidí.

Na začátek stránky

Slavnost Těla a Krve Páně

Ve čtvrtek 11. června jsme oslavili po více než 20 letech Slavnost Těla a Krve Páně v opatském chrámu sv. Petra a Pavla. Po mši sv., kterou celebroval P. Jakub Kalinski OSB a koncelebroval P. Damián Žilka OSB, následoval eucharistický průvod na nádvoří před opatských chrámem a požehnání městu Rajhradu a všem okolním obcím, které patří do rajhradské farnosti.

Fotografie...

Na začátek stránky

Svatojakubská poutnická budka

Také v areálu benediktinského opatství, které leží na trase tzv. jihomoravské poutní svatojakubské cesty, byla dne 9. června Romanem Kleckerem instalovaná poutnická budka.

Jedná se o dřevěnou budku označenou hřebenatkovou mušlí, která je symbolem svatojakubské poutní cesty. - „Každá takováto budka v sobě skrývá poutnické razítko, které si mohou turisté i poutníci otisknout do svých poutních pasů, mechanický sčítač, brožuru s mapami a popisem jednotlivých obcí a také poutnickou knížku, do které je možné zaznamenat svůj vzkaz.“

Další takováto poutnická budka byla taktéž umístěna na filiální kapli sv. Václava v Holasicích.

Na začátek stránky

Udělení svátostí křtu a biřmování

V neděli 7. června - o slavnosti Nejsvětější Trojice - přijala iniciační svátost (svátost křtu, biřmování i eucharistii) naše katechumenka Monika, která se na tento okamžik dlouhodobě poctivě připravovala. Jednalo se o odloženou slavnost, která se původně měla konat o Velikonoční vigilii. Z důvodu letošního neudělování svátosti biřmování o slavnosti Seslání Ducha svatého v katedrále na brněnském Petrově přijal zároveň svátost biřmování další náš farník Jakub.

Fotografie...

Na začátek stránky

Svatodušní svátky

V sobotu 30. května večer jsme se sešli v opatském chrámu sv. Petra a Pavla při slavení svatodušní vigilie. Jsme rádi, že jsme mohli touto vigilií vstoupit do slavení poslední slavnosti letošní velikonoční doby, když letos nebylo možné z důvodu vládních opatření společně slavit samotné Velikonoce. Připojili jsme se k naléhavé modlitbě apoštolů a učedníků, kteří jednomyslně setrvávali v modlitbách s Ježíšovou matkou Marií v očekávání Ducha Svatého.

Fotografie...

Na začátek stránky

Otec Pavel Haluza šedesátníkem

Otec Pavel Haluza, který od roku 2015 působí u Sester Těšitelek BSJ, v sobotu dne 23. května oslavil 60. let života.

Přejeme mu proto touto cestou, ať díky hojnosti Božího požehnání uděleného na přímluvu staré Matky Boží Rajhradské, má i nadále dostatek sil k výkonu své kněžské služby.

Na začátek stránky

Další čtyři „nové“ vitráže v Rajhradicích

Zásluhou četných drobných dárců mohly být v polovině měsíce května v lodi filiální kaple sv. Scholastiky v Rajhradicích instalovány dvě zrekonstruované a doplněné vitráže sv. Leopolda Mandiče OFMCap. a sv. Hedviky Slezské (každá v hodnotě 64.000 Kč) a díky příspěvku Obce Rajhradice další dvě vitráže sv. Kláry a sv. Barbory (taktéž každá v hodnotě 64.000 Kč). - Nyní zbývá již jen zrekonstruovat a doplnit vitráže sv. Blažeje a sv. Marie Goretti.

Na začátek stránky

Holasická kaple má novou sochu Panny Marie

Letos poprvé byl v průběhu měsíce května upraven v holasické kapli oltář tak, aby v jeho středu stávala socha Panny Marie, před ním se v rámci tzv. májových pobožností scházejí Holasičtí a prosí Matku Boží o zprostředkování jejich četných díků a proseb.

Na tom by asi nebylo až tak nic zvláštního, kdyby ona socha Panny Marie nebyla kopií starobylé sochy Panny Marie z přelomu 17. a 18. století, která se od 2. poloviny 20. století postrádá.

Kopii Panny Marie „Holasické“ ze dřeva vyřezal a do kaple bezplatně věnoval otec fr. Jana Evangelisty M. Háchy OSB - p. Miroslav Hácha ze Sedlčan.

nová socha Panny Marie v Holasicích nová socha Panny Marie v Holasicích nová socha Panny Marie v Holasicích

Na začátek stránky

Mariánský „sloup“ ve farním kostele

V měsíci květnu, který je zasvěcen Panně Marii, byl dle tradice ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Rajhradě upraven jeden z bočních oltářů na Mariánský, před nímž se scházejí věřící a prosí Matku Boží o zprostředkování jejich četných díků a proseb.

Letošní mariánský oltář je ale zcela jiný, než ty předchozí a to proto, že socha Panny Marie, kterou Rajhradští v minulosti nosili s sebou na každoroční děkovnou pouť do Tuřan, byla netradičně umístěna na sloup.

Vznikl tak vlastně jako výraz poděkování za pozvolné odeznívání epidemie koronaviru a i jako prosba o ochranu před další případnou vlnou této epidemie improvizovaný rajhradský mariánský sloup, obdobně jako tomu bylo zvykem na našem území v době baroka.

mariánský sloup ve farním kostele mariánský sloup ve farním kostele mariánský sloup ve farním kostele mariánský sloup ve farním kostele

Na začátek stránky

Poděkování

Všem těm, kdo se starají o kostely, kaple a kapličky v naší farnosti a i přes vládní tzv. proti koronové opatření naše kostely a kaple na velikonoční svátky řádně uklidili a krásně vyzdobili, chceme alespoň touto cestou vyjádřit srdečné a upřímné Pán Bůh zaplať.

filiální kostel sv. Karla Boromejského v Opatovicích filiální kostel sv. Karla Boromejského v Opatovicích Boží hrob ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Rajhradě Boží hrob ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Rajhradě farní kostel Povýšení sv. Kříže v Rajhradě farní kostel Povýšení sv. Kříže v Rajhradě

Na začátek stránky

Velikonoční třídení

Zelený čtvrtek - 9. dubna 2020

Dnešní večerní liturgií (missa vespertina in coena Domini), kterou naše benediktinská komunita slavila od 18 h za zavřenými dveřmi v opatském chrámě sv. Petra a Pavla v Rajhradě, jsme vstoupili do nejposvátnější části liturgického roku - velikonočního třídení.

Společně, poprvé po dlouhých 21 letech bez P. Augustina L. Gazdy OSB (+ 18. června 2019), jsme si připomněli ustanovení kněžské služby, přičemž jsme děkovali za kněžskou službu P. Damiána Žilky OSB ze slovenského Samporu a P. Jakuba Kalinskiego OSB z polského Biskupowa v našem společenství a rajhradské farnosti, a ustanovení eucharistie.

V liturgii, kdy P. Jakub Kalinski OSB umyl všem podle Ježíšova příkladu (J 13, 5) a posléze také políbil nohy, jsme v modlitbě pamatovali nejenom na všechny živé i zemřelé rajhradské benediktiny, ale také na všechny živé a zemřelé farníky celé rajhradské farnosti, kterým po staletí rajhradští benediktini sloužili a snad i sloužit nadále budou moci.

A protože jste letos nemohli být z důvodů vládních tzv. proti koronových opatření v opatském chrámu sv. Petra a Pavla s námi, chceme Vám naše bratrské společenství modlitby přiblížit alespoň v následujících fotografiích.

Velký pátek - 10. dubna 2020

Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti našeho Pána a Spasitele na kříži. – Není to ale jen den naplněný smutkem, ale zároveň vděčností, protože díky Jeho krvi prolité na kříži můžeme i my hříšníci dosáhnout odpuštění svých hříchů.

V liturgii Velkého pátku, kterou jsme společně od 18 h tentokrát netypicky slavili ve farním kostele Povýšení svatého Kříže v Rajhradě, po Janových pašijích zaznělo deset přímluv pocházející z prvních dob křesťanství, k nimž letos přibyla z rozhodnutí České biskupské konference přímluva jedenáctá: za lidi stižené pandemií.

Obřady Velkého pátku jsme zakončili společnou modlitbou u Božího hrobu. - Ten jste mohli navštívit i Vy a to na Bílou sobotu od 9 do 12 h a následně od 15 do 18 h a krátce u něj setrvat v tiché soukromé modlitbě.

K velkopátečním obřadům, z důvodů vládních tzv. proti koronových opatření slaveným soukromě, se můžete připojit alespoň následujícími fotografiemi.

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně - 11. dubna 2020

Po celodenním tzv. „bdění u Božího hrobu“ ve farním kostele Povýšení sv. Kříže, byla po západu slunce (tj. ve 20 h) v opatském chrámě sv. Petra a Pavla slavena velikonoční vigilie (sabbatum sanctum, magnum či luminum), čímž jsme chtěli vyjádřit naše očekávání zmrtvýchvstání našeho Pána z hrobu - tmu a ticho postupně vystřídalo světlo velikonoční svíce (paškálu).

Oslava Veliké noci měla čtyři části:

- slavnost světla, která vyvrcholila zpěvem P. Jakuba Kalinskiego OSB velikonočního chvalozpěvu zvaného Exsultet, při níž jsme si připomínali, že náš vzkříšený Pán je světlo světa

- v bohoslužbě slova jsme uvažovali o podivuhodných skutcích, které od počátku Bůh učinil svému lidu Staré i Nové smlouvy

- po posvěcení křestní vody, jíž bude o svatodušní vigilii obmyta katechumenka Monika z Popovic, jsme s radostí nad tím, že jsme byli křtem „pohřbeni v Ježíšovu smrt, abychom spolu s ním byli vzkříšeni z mrtvých“, obnovili své křestní sliby

- po přímluvných modlitbách, při nichž jsme pamatovali nejenom na minulé, současné a případně i budoucí rajhradské benediktinské společenství, ale také na nejrůznější potřeby rajhradské farnosti, kterou po dlouhá staletí benediktini spravují, závěrem jsme slavili eucharistii, v níž jsme obdrželi pokrm, posilu a lék na cestu za naším Pánem, která vede skrze smrt k životu.

A protože jste letos nemohli být z důvodů vládních tzv. proti koronových opatření v opatském chrámu sv. Petra a Pavla s námi, chceme Vám naše bratrské společenství modlitby přiblížit alespoň v následujících fotografiích.

fr. František J. Teister OSB a fr. Jakub Maria J. Pohl OSB

Na začátek stránky

Instalace původního kříže z věže holasické kaple

Při vánočním generálním úklidu holasické kaple byl objeven původní kříž z věže, který byl dle zápisu pořízeného Františkem Duchoněm z čp. 4 sejmut dne 26. září 1940 a nahrazen křížem novým.

Tento kříž byl zásluhou uměleckého kováře Pavla Vaňka z Rajhradu v průběhu měsíce března nejenom opraven, ale i nově pozlacen, a následně p. Radkem Mrhačem z Holasic dne 10. dubna v kapli umístěn na oltářní cihlovou menzu (stůl).

instalace kříže v Holasicích instalace kříže v Holasicích instalace kříže v Holasicích instalace kříže v Holasicích

Na začátek stránky

P. Jakub Kalinski OSB z Biskupówa

Od 1. března po dobu tří měsíců bude v rajhradské benediktinské komunitě pobývat jako host P. Jakub Kalinski OSB z benediktinského kláštera Biskupów v Polsku.

Na začátek stránky

Poutňo - poznávací putování do Číhoště

V sobotu dne 29. února 2020 v rámci mimořádného poutňo - poznávacího putování navštívili rajhradští farníci farní kostel Nanebevzatí Panny Marie v Číhošti, kde jsou od roku 2015 uloženy ostatky v roce 1950 k smrti umučeného P. Josefa Toufara - kamaráda z vojny Otmara Grolicha z Otmarova.

Zároveň jsme také zavítali do původně sice benediktinského ale již od roku 1149 premonstrátského kláštera Želiv, kde byl od 9. srpna 1950 do 4. června 1951 pro svůj zamítavý postoj k novému společenskému zřízení protiprávně internován doposud poslední rajhradský opat Václav Jan Pokorný OSB (+ 1979).

I přesto, že v super internačním klášteře Želiv „nemusel vykonávat žádné povinné práce a oficiálně na něj nebylo použito žádného bezpečnostního opatření, byl díky nedůstojnému jednání (např. mu bylo odepřeno poskytnutí toaletního papíru) a zejména nešetrnému zacházení zdravotně poznamenán častými bolestmi hlavy do konce života.“

Fotografie...

Další fotografie...

Na začátek stránky

105. výročí narození P. Josefa Maršálka

Dne 28. února jsme si připomněli 105. výročí narození rajhradského rodáka - politického vězně P. Josefa Maršálka, který pocházel z domu čp. 144.

Po svém vysvěcení na kněze (roku 1939) působil jako kooperátor v Tišnově (od r. 1939), Jedovnici (od r. 1940), Kuřimi (od r. 1941) a Přibyslavicích (od r. 1943). Po II. světové válce byl ustanoven katechetou v Třebíči (od r. 1945), pak profesorem náboženství v Jihlavě (od r. 1946).

Na základě vykonstruovaného soudního procesu byl 30. srpna 1952 u Okresního soudu v Jihlavě odsouzen k trestu odnětí svobody na 15 let za zneužití náboženské funkce ve Velkém Meziříčí, kde působil necelé čtyři roky. - Po svém propuštění v roce 1958 našel zaměstnání na Státním statku v Rajhradě. Teprve v roce 1970 byl po sedmiměsíčním působení v Rosicích ustanoven duchovním správcem ve Zbraslavi u Brna, kde 2. prosince 1994 dočkav se své rehabilitace zemřel a byl i pohřben.

Na začátek stránky

Dvě nově rekonstruované vitráže v Rajhradicích

V neděli dne 9. února při hodové mši svaté požehnal P. Damián Žilka OSB ve filiální kapli sv. Scholastiky v Rajhradicích dvě nově celkovým nákladem 128 000 Kč zrekonstruované a doplněné vitráže sv. Benedikta z Nursie a sv. Františka z Assisi.

Díky štědrosti dárců a příspěvku Obce Rajhradice budou ještě v průběhu letošního roku v rajhradské kapli instalovány nově zrekonstruované a doplněné vitráže sv. Leopolda Mandiče OFMCap. a sv. Hedviky Slezské; sv. Kláry a sv. Barbory.

Instalace vitráží

Hodová mše svatá

Na začátek stránky

Nalezly se další fragmenty oltáře

Na základě krátké zprávy o „Nálezu zlomku původního oltáře“ uveřejněné na s. 9 prosincového čísla Rajhradského zpravodaje, se podařilo objevit další dva větší fragmenty z původního mramorového hlavního oltáře z rektorátního kostela Božského srdce Páně rajhradských Sester Těšitelek.

Jeden z těchto fragmentů - část klečícího anděla, který byl ve čtvrtek dne 6. února 2020 předán Sestrám Těšitelkám, zachránil p. Jaroslav Sedláček. - „Byť se jedná o pouhé střípky z původního hlavního oltáře - mementa s velkou vypovídající hodnotou o době, kdy působení našich sester v Rajhradě bylo zapovězeno, děkujeme všem těm, kdo je zachovali, za jejich navrácení“ řekla s. M. Františka, provinční představená Sester Těšitelek.

Na začátek stránky

Hody v Rebešovicích

V neděli 2 .února 2020 jsme oslavili hody v Rebešovicích mší svatou, kterou tradičně nikoli vkapli sv. Doroty, ale vedle v sále místního zámečku sloužil administrátor excurendo rajhradské farnosti P. Dominik Maria Eremiáš OSB.

Fotografie...

Na začátek stránky

Děkovné posezení

V neděli dne 19. ledna 2020 se v odpoledních hodinách uskutečnilo v kapitulní kapli sv. Ondřeje, která se používá v zimním období ke slavení nedělní ranní mše svaté, děkovné posezení (u vína, slivovice a medoviny a něčeho dobrého k zakousnutí) členů sboru a farníků, kteří se podíleli na organizaci Živého betléma na Boží Hod Vánoční. Škoda jen, že se takováto akce pořádá v prostoru určeném a využívaném k bohoslužbám a nikoli k tomuto účelu vhodnějších místech jako je např. refektář (tedy jídelna) kláštera, případně farní centrum. Zároveň chceme touto cestou poděkovat všem, kdo se podíleli na pondělním úklidu pozůstatků po této akci na chodbě kláštera a v květináčích před fortnou (vstupem do kláštera).

Na začátek stránky

Obláčka u sester trapistek

V sobotu dne 18. ledna 2020 přijala v opatství Naší Paní nad Vltavou v Poličanech, kde žijí sestry trapistky dle Řehole svatého Benedikta - tedy "v práci a modlitbě", roucho sester trapistek s. M. Heřmana (Jitka) Gregorovičová, která původně vstoupila do Kongregace Sester Těšitelek.

Na začátek stránky

Zakončení vánoční doby

Vánoční dobu jsme zakončili tradičním koncertem Rajhradského farního sboru v kostele Božského Srdce Páně u Sester Těšitelek o svátku Křtu Páně v neděli 12. ledna.

Fotografie...

Na začátek stránky

Duchovní obnova s tvorbou ikon u Sester Těšitelek

Ve dnech 9. - 12. ledna se v klášteře Sester Těšitelek konala Duchovní obnova s tvorbou ikon, při níž každý z 19 zúčastněných (uspokojit více zájemců bohužel z důvodu dané kapacity prostor a možností ikonopisce nebylo možné) v tichu a v atmosféře modlitby, která je pro ikonopis nezbytná, pod vedením známého ikonopisce Martina Damiána vytvořil vlastní ikonu. - Tyto ikony pak při nedělní mši svaté 12. ledna v kostele Sester Těšitelek požehnal P. Pavel Haluza.

Fotografie...

Na začátek stránky

Podpora charitního díla v Rajhradě

Díky štědrosti návštěvníků štědrovečerních bohoslužeb se podařilo rajhradské farnosti nashromáždit finanční prostředky v celkové výši 26 166 Kč již tradičně určené na podporu charitativních projektů v rajhradské farnosti. Na stejný účel bylo taktéž věnováno vybrané dobrovolné vstupné v rámci výstavy Betlémů ve výši 23 142 Kč (z toho 4 320 Kč byl zisk z tvůrčích dílniček) a živého Betléma ve výši 22 901 Kč.

Rajhradská farnost tak mohla částkou 36 105 Kč podpořit činnost Domova Matky Rosy a stejně velkou částkou také činnost Hospice sv. Josefa v Rajhradě. - Vše dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Na začátek stránky

Statistika úkonů duchovní správy

V rajhradské farnosti v kalendářním roce 2019 bylo:

uděleno 15 křtů (z toho 14 v Rajhradě a 1 v Opatovicích)

u prvního sv. přijímání 6 dětí

uzavřeno 12 svateb

pohřbeno 38 osob (z toho 29 v Rajhradě, 1 v Brně a 8 v Opatovicích).

Na začátek stránky

Odchod na zasloužený kostelnický odpočinek manželů Milkových

V úterý dne 31. prosince po děkovné večerní mši svaté na závěr kalendářního roku 2019 ve farním kostele Povýšení sv. Kříže předali manželé Jiří a Ludmila Milkovi jim z důvodu výkonu mnohdy nesnadné kostelnické služby před 20lety svěřené klíče od farního kostela Povýšení sv. Kříže v Rajhradě.

Neb se mezi rajhradskými farníky nenašel nikdo, kdo by byl ochoten kostelnickou službu ve farním kostele Povýšení sv. Kříže od 1. ledna vykonávat, uvolil se tuto službou rajhradským farníkům dočasně převzít fr. Norbert P. Svozilek OSB z rajhradského opatství.

Na začátek stránky

Holasická štědrovečerní modlitba

Na Štědrý den poprvé v historii Holasic využilo i přes nepřízeň počasí hned 68 tamních obyvatel možnost setkat se před svou kaplí sv. Václava, aby společně v rámci Štědrovečerní modlitby vedené fr. Františkem J. Teisterem OSB oslavili narození Spasitele.

První vánoční mše svatá byla slavena na Štědrý den odpoledne, tradičně ve filiálním kostele sv. Karla Boromejského v Opatovicích.

Fotografie z Holasic

Fotografie z Opatovic

Na začátek stránky

Úmrtí s. M. Josafaty od SeseterTěšitelek

V úterý 10. prosince po životě naplněném 69letou službou a obětí v Kongregaci Sester Těšitelek zesnula v klášteře Sester Těšitelek v Rajhradě ve věku 86 let s. M. Josafata (Pavlína) Kučerová původem z Miletína (okres Jičín). - Její tělesné ostatky byly za přítomnosti spolusester a smutečních hostí uloženy do hrobu Sester Těšitelek na rajhradském hřbitově v úterý dne 17. prosince.

Na začátek stránky

P. Damián Žilka OSB ze Samporu

Od poloviny prosince žije v rajhradské benediktinské komunitě jako host P. Damián Žilka OSB z benediktinského kláštera Sampor na Slovensku, aby po dobu jednoho roku vypomohl v duchovní správě rajhradské farnosti.

Na začátek stránky

Zahájení procesu blahořečení Matky Rosy

V sobotu dne 30. listopadu 2019 byla v kostele Božského Srdce Páně v Rajhradě slavnostně zahájena diecézní fáze beatifikačního procesu Matky Rosy Vůjtěchové (+ 5. září 1945 v Rajhradě) - zakladatelky Kongregace sester Těšitelek BSJ.

Na začátek stránky

Výročí založení kláštera

V úterý dne 26. listopadu při mši sv. v 18 h doprovázené zpěvem Svatomichalské gregoriánské scholy z Brna si nejenom 6 současných rajhradských benediktinů připomnělo 971. výročí příchodu prvních 12 břevnovských benediktinů do nově posvěceného rajhradského kláštera.

Fotografie...

Na začátek stránky

Z materiálů většinou dodaných © fr. Františkem J. Teisterem OSB vytvořil © fr. Jakub Maria J. Pohl OSB

znak opatství